Palvelukuvaukset

Voimassaolevat palvelukuvauksemme sekä ehdot.

Palvelukuvaukset

Nettisivut nettiHELMI alustalla

Nettisivut nettiAARRE alustalla

Nettikaupat ePages alustalla

Ajanvaraus nettiVARAUS alustalla

Digilehtipalvelu

voimaPOSTI uutiskirjepalvelu

kuituCRM

 


Mainostoimistopalveluiden yleiset toimitusehdot


 

Nettitaivas digipalveluiden yleiset toimitusehdot 18.9.2014 alkaen ja voimassa toistaiseksi.

1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Nettitaivaan (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin Nettitaivas Palveluihin.
Palvelut voivat sisältää markkinointi ja viestintäpalveluja sekä muita Toimittajan asiakkaille tarjoamia Palveluja ja Ohjelmistoja.
Nämä yleiset toimitusehdot eivät koske Nettitaivaan välittämiin 3.osapuolen palveluihin tai ohjelmistoihin joiden välille Asiakas on erikseen tehnyt omat sopimuksesta. 

Nämä ehdot otetaan viittauksella osaksi Palvelusopimusta.

2. OHJELMISTON, PALVELUN KÄYTTÖ- JA IMMATERIAALIOIKEUDET

2.1 Asiakas saa omaa sisäistä toimintaansa koskevan yrityskohtaisen käyttöoikeuden sopimuksen ohjelmiston tekohetkellä olevaan ohjelmaversioon tai vastaavaan ohjelmaan ja niihin tulevien uudistusten tai korvaavien ohjelmaversioiden käyttöoikeuden käyttöönottomaksua ja käyttöoikeus- ja ylläpitomaksua vastaan Ohjelmistoa ja siihen liittyviä Palvelusopimuksessa määriteltyjä asiakirjoja tämän sopimuksen mukaisilla ehdoilla.

2.2 Asiakkaalle ei toimiteta ohjelman lähdekoodia

2.3 Asiakas saa käyttää Ohjelmistoa yksien Palvelusopimuksen mukaiseen toimintaan ja ylläpitämiseen. Ohjelmistoa ei saa monistaa muihin tarkoituksiin.

2.4 Toimittaja ei ole velvollinen toteuttamaan asiakkaan antamia työmääräyksiä koskien Ohjelmistoa tai asiakkaan Ohjelmistoon syöttämää sisältöä tai toiminnallisuutta

2.5 Asiakkaalla ei ole itse tai kolmannen välityksellä oikeutta kehittää, muuttaa tai muokata ASP-palvelun välityksellä käytössään olevaa Ohjelmistoa. Mikäli Asiakas itse tai kolmannen välityksellä kehittää, muuttaa tai muokkaa Ohjelmistoa, sitoutuu Asiakas noudattamaan voimassa olevia lisenssiehtoja joiden alainen Ohjelmisto on.

2.6 Ohjelmistoon liittyvät Ohjelmiston oikeuksien omistajien kaikki aineettomat oikeudet (immateriaalioikeudet), joilla tarkoitetaan mm. tekijänoikeutta, patenttia, oikeutta nimeen, tavaramerkkiin, toimittajien  yrityssalaisuuksia, ideoita ja tietotaitoa sekä muita aineettomia oikeuksia, säilyvät Toimittajan, Toimittajan alihankkijoille tai Toimittajalle palvelun tai ohjelmiston lisensoineelle kolmannelle osapuolelle, eikä niitä miltään osin siirretä asiakkaalle.

2.7 Asiakaskohtaisien muutosten ja räätälöintien immateriaaliset/tekijänoikeudet kuuluvat ensisijaisesti toimittajalle ja toimittajalla on rajaton oikeus kehittää ja myydä kyseisiä ohjelmistoja eteenpäin, ellei muuta ei ole erikseen sovittu.   

2.8 Kolmannen osapuolen, ml. lisensioijien, valmistamissa tai tuottamissa palveluissa ja ohjelmistoissa noudatetaan ko. kolmannen osapuolen käyttöoikeus-, lisenssitai palveluehtoja ja näissä määriteltyjä immateriaalioikeuksia.

2.9 Toimittaja ei vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista siltä osin kuin ne koskevat muuta kuin Toimittajan tuottamaa palvelua tai ohjelmistoa. Toimittaja ei myöskään vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat asiakkaan palveluun tekemästä muutoksesta, sopimuksen vastaisesta käyttötarkoituksesta tai siitä, että palvelua käytetään yhdessä toisen toimittajan toimittaman tai asiakkaan tuottaman palvelun kanssa tai vastoin Toimittajan antamia ohjeita.

2.10 Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan Toimittajan käyttöön luovuttaman ohjelmiston tai aineiston käyttö ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Asiakkaan tulee hankkia tarvittavat oikeudet ja korvata Toimittajalle kaikki immateriaaliloukkauksesta aiheutuneet vahingot.

2.11 Käyttöoikeuden päättyessä asiakkaan on omalla kustannuksellaan joko palautettava tai Toimittajan pyynnöstä tuhottava hallussaan olevat alkuperäis- ja jäljennöskopiot, tietovälineet ja dokumentaatio

2.12 Asiakkaalle Toimittajan toteuttamat graafiset ja sisällölliset elementit, kuten logot ja muut visuaaliset elementit tai tekstit kuuluvat immateriaalioikeuksien osalta oletuksena asiakkaalle, ellei toisin ole sovittu.

3. PALVELUN TOIMITTAMINEN

3.1 Asiakkaan ja toimittajan yhteyshenkilöt käyvät yhdessä läpi palvelun käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet ja sopivat käynnistämisen aikataulun. Kumpikin osapuoli vastaa toimenpiteiden suorittamisesta omalta osaltaan.

3.2 Palvelu on toimitettu, kun Toimittaja ilmoittaa palvelun olevan käytettävissä.

3.3 Asiakas suorittaa lopullisen hyväksymisen (neljäntoista) 14 päivän aikana toimittajan ilmoituksen jälkeen. Jos asiakas ei ole ilmoittanut virheistä neljäntoista (14) päivän kuluessa palvelun toimittamisesta tai on ottanut palvelun sen normaalin tarkoituksen mukaiseen käyttöön (tuotantokäyttö), katsotaan palvelu hyväksytyksi. Hyväksyminen päättää käyttöönottoprosessin ja ylläpito alkaa. Käynnistäminen aktivoi ylläpidon ja siitä suoritettavan kuukausimaksun.

3.4 Mikäli palvelun käynnistämisen viivästyy asiakkaasta johtuvista syistä yli 2 kk, palvelun ylläpitomaksu aktivoituu. 

3.5 Mikäli toimitus viivästyy asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta, mukaan lukien lisenssinantaja, televerkkoyhteyksiä toimittava teleyritys tai Toimittajan päämies, johtuvasta seikasta, toimitusaikaa jatketaan, kunnes toimituksen estävä seikka on korjattu tai poistunut.

3.6 Jos palvelu toimitetaan asiakkaasta johtuvasta syystä sovitun toimitusajankohdan jälkeen, Toimittajalla on oikeus valita sopiva toimitusajankohta.

Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

3.7 Asiakkaan tulee myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen.

3.8 Asiakkaan on annettava Toimittajalle riittävät ja oikeat tiedot toimitusta ja palvelun ylläpitoa varten.

3.9 Asiakas vastaa Toimittajalle antamistaan tiedoista, ohjeista ja määräyksistä sekä näiden mukaisesti suoritettujen palveluiden soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa.

3.10 Reklamaatiosta huolimatta toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei palvelussa ole kohdan 7.1 mukaista virhettä. Asiakas vastaa vaatimiensa tarkastuksen sekä palveluun kuulumattomien testausten kustannuksista.

3.11 Palvelu katsotaan myös hyväksytyksi heti, kun se on osapuolten yhteisessä käyttöönottotestissä todettu toimivaksi. Sellaiset puutteellisuudet tai viat, jotka eivät olennaisesti haittaa laitteen tai palvelun käyttämistä, eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle, mutta Toimittaja on velvollinen ilman aiheetonta viivytystä korjaamaan ne.

3.12 Toimittaja ja asiakas voivat sopia palvelun koekäyttöajasta. Koekäyttöajalla Toimittajalla ei ole mitään velvoitteita eikä vahingonkorvausvastuuta. Asiakas ei ole velvollinen maksamaan palvelumaksua koekäyttöajalta, mutta asiakkaan on muutoin noudatettava sopimusta ja näitä ehtoja.

4. DOKUMENTOINTI JA KOULUTUS

Toimittaja  tarjoaa Asiakkaalle käynnistyksen yhteydessä palvelun palvelukuvauksen sekä tarvittavat käyttöohjeet.

Käyttöpalveluun kuuluu käyttöohjeitten lisäksi maksimissaan kolmen (3) tunnin puhelinkoulutus  

5. LAITTEET JA TIETOLIIKENNEYHTEYDET

5.1 Asiakas hankkii ja ylläpitää omalla kustannuksellaan kaikki vaikutuspiiriinsä kuuluvat laitteistot, muut ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet, jotka ovat tarpeen Käyttöpalvelun hyödyntämistä varten ja vastaa niistä sekä niiden suojaamisesta.

5.2 Palvelua tuotettaessa käytetään laite- ja ohjelmistotoimittajien kulloinkin yleisesti tukemia ohjelmisto- ja laitteistoversioita, jotka voivat muuttua Palvelun tuottamisen kestäessä. Toimittajan tulee tiedottaa Asiakkaalle näissä sekä muussa Palveluun liittyvässä käyttöympäristössä tapahtuvista muutoksista mahdollisimman hyvissä ajoin. Mikäli muutos edellyttää Asiakkaan tietoaineistojen siirtoa uuteen ohjelmisto- tai laitteistoversioon, Toimittaja on velvollinen tiedottamaan muutoksesta kaksi (2) kuukautta etukäteen.

Muutostilanteessa Asiakas on velvollinen luopumaan vanhan version käytöstä sekä siirtämään tietoaineksensa (data) uuteen ohjelmaan taiversioon yhteistyössä Toimittajan kanssa. Toimittaja veloittaa mahdollisista konversioista, koulutuksesta tai muista siirtoon liittyvistä palveluista voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

5.3 Toimittajalla ei ole velvollisuutta antaa Palvelua tätä tukemattomalla laitteella, ohjelmalla tai ohjelmaversiolla eikä ylläpitää asiakkaalle muista Palvelua käyttävistä asiakkaista poikkeavaa käyttöympäristöä.

6. PALVELUN SISÄLTÖ JA PALVELUUN SOVELLETTAVAT ERITYISET EHDOT

6.1 Palvelun sisältö ja siihen sovellettavat erityiset ehdot määräytyvät sopimuksen, tilausvahvistuksen ja sen liitteinä olevien palvelukuvauksen mukaisesti ja ko. palvelua koskevien erityisten sopimusehtojen mukaisesti.

6.2 Esittelylehtisissä, Internet-sivuilla tai muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät ole palvelun määrityksiä, eivätkä sido Toimittajaa.

6.3 Palvelu, ohjelmistot ja käyttöoikeus ohjelmistoihin toimitetaan ”sellaisinaan” ja ”sellaisina kuin ne ovat saatavilla”. Palvelun käyttö pyritään tarjoamaan jatkuvasti periaatteen 24/7 mukaisesti pois lukien tilapäiset palvelukatkokset, jotka voivat johtua palvelun ylläpito-, päivitys- tai korjaustoimenpiteistä tai muista vastaavista katkoksista.

Palvelun tuottaminen ja muutokset.

6.4 Toimittajalla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita.

6.5 Johtuen alan kehityksestä palvelu asiakkaan tilaamien palveluiden käytettävyys eri palvelualustoilla, käyttöjärjestelmissä ja matkaviestimissä saattaa muuttua, johtuen mm. käyttöjärjestelmien ja ohjelmien päivityksistä ja muutoksista.

6.6 Toimittajalla on oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista.

6.7 Toimittaja pyrkii ilmoittamaan asiakkaaseen vaikuttavista palvelun muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

6.8 Asiakkaalle ilmoitetaan ohjelmistoon tulevista merkittävistä päivityksistä ja toiminnallisista muutoksista hyvissä ajoin ennen muutosten voimaan tulemista Toimittajan asiakaspalvelusivustolla.

Tekijänoikeutta loukkaava tai laiton aineisto

Toimittaja ei valvo sen hallinnassa olevassa viestintäverkossa välitettävää aineistoa, eikä voi puuttua aineiston sisältöön, eikä myöskään voi estää pääsyä verkkosivuilla olevaan aineistoon, ellei siitä ole lainsäädännössä erikseen määrätty.

Sananvapauslakiin ja lakiin tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamisesta sisältyy poikkeussäännökset, jotka koskevat verkkosivuilla olevaa aineistoa. Hosting-palvelua tarjoavalla teleyrityksellä on tuomioistuimen määräyksen perusteella velvollisuus keskeyttää julkaistun verkkoviestin jakelu, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi.

Laissa tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamisesta erikseen säädetyissä tilanteissa, jotka eivät edellytä tuomioistuimen päätöstä ja jotka koskevat tekijänoikeudella suojattua aineistoa ja tiettyjä vakavia rikoksia. Hosting –palvelua tarjoava teleyritys voi oma-aloitteisesti estää pääsyn omalla palvelimellaan olevaan aineistoon seuraavissa tapauksissa:

a) teleyritys saa lain edellytykset täyttävän ilmoituksen siitä, että aineisto loukkaa tekijänoikeutta, tai

b) se saa tosiasiallisesti tietoonsa, että tallennettu aineisto on ilmeisesti rikoslain 11 luvun 8 §:n tai 17 luvun 18 §:n vastaista (liittyvät lapsipornoon, väkivaltaan ja rasismiin).

Jos Toimittaja jälkimmäisellä perusteella poistaa aineiston omalta palvelimeltaan, sen tulee viipymättä ilmoittaa asiasta sisällön tuottajalle, jolla on oikeus viedä asia tuomioistuimen käsiteltäväksi.

7. PALVELUN YLLÄPITÄMINEN JA VIRHE

7.1Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se poikkeaa sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai palvelukuvauksessa määritellyistä ominaisuuksista, edellyttäen että tämä poikkeama vaikuttaa palvelun käyttämiseen.

7.2 Mahdollista tietoliikenneyhteyden ajoittaista tai jatkuvaa hitautta ei ole pidettävä palvelun virheenä, jos asiakkaan hankkima kapasiteetti on riittämätön asiakkaan käyttöön nähden. Toimittaja toteaa nimenomaisesti, etteivät viestintäpalvelut ole luonteeltaan koskaan täysin häiriöttömiä, ellei asiakkaan kanssa ole erikseen kirjallisesti sovittu erityisistä järjestelyistä, jotka voivat johtaa lähes täydelliseen häiriöttömyyteen.

Palvelun ylläpitäminen ja virheiden korjaaminen.

7.3 Toimittaja ylläpitää palvelun käyttökunnossa sopimuksen mukaisesti ja korjaa palveluissa olevat virheet kohtuullisessa ajassa normaalin työajan puitteissa.(ei lauantaisin) kello 9.00 - 16.00, ellei sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai palvelukuvauksessa ole muutoin sovittu. Normaalin työajan ulkopuolella kiireellisistä korjaustöistä sovitaan erikseen.

Palvelun tilapäiset keskeytykset.

7.4 Toimittajalla on oikeus tilapäisesti sulkea tai keskeyttää palvelu, jos käyttökatkos on tarpeen palvelun tai sen osan korjausta, päivittämistä tai ylläpitoa varten taikka palvelun käytettävyyden tai toimivuuden varmistamiseksi.

7.5 Tällöin Toimittaja toimii siten, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Toimittaja tiedottaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Ylläpidon rajoitukset.

7.6 Ylläpito ei kata sellaisen virheen korjausta, joka on aiheutunut Toimittajan riippumattomasta tai asiakkaan vastuulla olevasta syystä, kuten:

a) palvelun virheellisestä käytöstä taikka huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä palvelun käyttöä tai huoltoa koskevien ohjeiden taikka palvelun ympäristövaatimusten noudattamisessa tai

b) palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, teleyhteyksistä, ohjelmistoista tai määrityksistä taikka muun kuin Toimittajan tekemästä muutoksesta, korjauksesta, liitännästä tai käyttämästä tarvikkeesta.

Asiakkaan vikailmoitus ja reklamointivelvollisuus

7.7 Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen havaittuaan. Vikailmoitus tulee tehdä joko sähköpostitse tai Toimittajan asiakassivuston kautta. Toimittaja pidättää itsellään oikeuden laskuttaa asiakasta virheellisen häiriöilmoituksen aiheuttamasta tarpeettomasta työstä.

7.8 Mahdollisessa käytön aikaisessa virhetilanteessa asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti kahdeksan (8) päivän kuluessa havaittuaan virheen. Mikäli reklamointia ei tehdä tässä ajassa menettää asiakas oikeuden vahingonkorvaukseen tai sopimuksen purkuun. Vahingonkorvausta on vaadittava yhden (1) kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta.

 

8. TUNNISTETIEDOT JA NIIDEN SÄILYTTÄMINEN

8.1 Asiakkaalle toimitetaan Palvelun hyödyntämistä varten tarpeelliset tunnistetiedot ja salasana tai vastaavat Palvelun käytön mahdollistavat tunnisteet (jäljempänä ”Tunnistetiedot”). Asiakkaan oikeus käyttää tunnistetietoja lakkaa viimeistään Palvelusopimuksenvoimassaolon päättyessä.

8.2 Tunnistetiedot toimitetaan Asiakkaalle postitse, sähköpostiviestillä

Asiakkaan ilmoittamalle yhteyshenkilölle tämän sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelimen tekstiviestinä Asiakkaan ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon tai koulutuksen yhteydessä. Asiakas ilmoittaa yhteystietojensa tai yhteyshenkilön vaihtumisesta viipymättä Toimittajalle.

8.3 Asiakkaan tulee säilyttää Tunnistetiedot huolellisesti ja huolehtia siitä, että nämä eivät tule sivullisten tietoon. Asiakkaan tulee ilmoittaa

Toimittajalle välittömästi kirjallisesti, mikäli Tunnistetiedot ovat tulleet tai Asiakkaalla on aihetta epäillä Tunnistetietojen tulleen sivullisen tietoon. Asiakas vastaa Tunnistetietojen avulla Käyttöpalvelun käyttämisestä aiheutuvista maksuista ja muista kustannuksista ja vahingoista.

9. HINNAT

9.1 Asiakas maksaa Toimittajalle palvelusta ja sen käytöstä sopimuksessa sovitut tai tilausvahvistuksessa määritellyt maksut tai kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut. Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron ja muut mahdolliset julkisoikeudelliset maksut.

9.2 Toimittaja varaa oikeuden muuttaa palvelujen hintoja. Uudet hinnat astuvat voimaan asiakkaan seuraavassa laskutusjaksossa. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa palvelu päättymään ennen uuden hinnoittelun voimaanastumista.

9.3 Mikäli Toimittajan toimittamaan palveluun sisältyy kolmannen osapuolen Toimittajan alihankkijana tai yhteistyökumppanina tuottamia palveluja, kuten lisensoituja palveluja, ja kyseinen kolmas osapuoli muuttaa hinnoitteluaan, on Toimittajalla oikeus muuttaa hintaa vastaavasti.

9.4 Jos palveluun liittyvissä veroissa tai muissa viranomaisen määräämissä julkisissa maksuissa tapahtuu muutoksia, Toimittajalla on oikeus muuttaa hintoja vastaavasti.

9.5 Toimittajalla on oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan palvelun hintaa ilmoittamalla muutoksesta kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

9.6 Toimittajan suorittaessa Asiakkaan tilauksesta jonkin toimenpiteen ylityönä tai muita erityisjärjestelyjä käyttäen, Toimittaja veloittaa tästä aiheutuneet lisäkustannukset erikseen.

9.7 Toimittaja veloittaa Asiakkaan tilaamat, laskutusjaksoissa laskutettaviin palveluihin kuulumattomat muutokset ja lisätyöt sovittujen veloitusperusteiden tai hinnastonsa mukaisesti erikseen.

9.8 Toimittajalla on oikeus veloittaa lisäkustannukset, jotka johtuvat Asiakkaan toimittamasta väärästä, viruksia sisältävästä tai muutoin tietoteknisesti korruptoituneesta aineistosta tai muusta Asiakkaasta johtuvasta syystä.

9.9 Laskun maksuehto on seitsemän (7) päivää. Viivästyneelle maksulle peritään viivästyskorkoa 11%.

10. PALVELUN KESKEYTTÄMINEN

10.1 Toimittajalla on aina oikeus keskeyttää Palvelun toimittaminen, mikäli Asiakas laiminlyö Palvelusopimukseen perustuvan erääntyneen maksun suorittamisen

10. 2 tai mikäli Asiakas lopettaa liiketoimintansa, on haettu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen, todettu ulosotossa varattomaksi tai tälle on rekisteröity olennainen maksuhäiriö

10.3 tai mikäli Asiakas käyttää Palvelua Palvelusopimuksen ehtojen vastaisesti tai mikäli keskeyttämiseen on muu perusteltu syy.

11. SALASSAPITOVELVOLLISUUS

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin Palvelusopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa,

(a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai

(b) jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai

(c) joka oli todistettavasti vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta tai

(d) jonka sopijapuoli on todistettavasti itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa. Sopijapuolen

on välittömästi lopetettava toiselta sopijapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä, ellei erikseen sovita aineiston hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai kun sopijapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

Kummallakin sopijapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot. Tähän sopimuskohtaan liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

12. YLIVOIMAINEN ESTE

Jos sopimusehdon noudattamisen estää tai viivästyttää ylivoimainen este, osapuoli vapautuu sopimusehdon noudattamisesta esteen keston ajaksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiötä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole sopimusta tehdessään voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava toiselle osapuolelle viipymättä.

13. VASTUU VAHINGOISTA

13.1 Toimittaja vastaa:

Jos toimittajan tai sen alihankkijan tai näiden henkilökunnan virheen tai laiminlyönnin johdosta asiakkaalle aiheutuu vahinkoja, toimittajalla on niistä korvausvastuu seuraavin rajoituksin: Korvausvastuu kattaa ainoastaan em. syystä aiheutuneet suoranaiset tarpeelliset kustannukset ja muut osoitettavissa olevat välittömät vahingot, enintään kuitenkin asiakkaalta palvelusta ko. kuukaudelta veloitettujen maksujen yhteismäärän suuruisena.

Kertaluontoisten toimitusten osalta Toimittajan vahingonkorvausvelvollisuuden enimmäis-määrä on viisitoista (15) prosenttia niiden palvelujen hinnasta, jonka toimituksesta on kysymys tai jos korvaus ei ole kohdistettavissa tiettyyn palveluun, korvausvelvollisuus on enintään viisitoista (15) prosenttia sopimuksen kokonaishinnasta

13.2 Toimittaja ei vastaa:

Häiriöistä tai virheistä Palvelun tuottamiseksi tai käyttämiseksi tarpeellisissa tietoliikenneyhteyksissä tai näistä aiheutuvista vahingoista; Asiakkaan Palveluun syöttämien tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta ja toimivuudesta, eikä näistä Asiakkaalle aiheutuvista häiriöistä ja vahingoista; tietoverkosta tai jostain muualta tulevasta Asiakkaaseen tai Palveluun kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, näiden yrityksestä tai muusta näihin rinnastettavasta häiriöistä ja näistä aiheutuvista vahingoista; Palvelun luvattomasta käytöstä tai luvattoman käytön yrityksestä ja näistä aiheutuvista vahingoista; virheistä ja vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun tuottamisessa käytettävien kolmannen osapuolen sovellus-, käyttöjärjestelmä- sekä varus- tai tietokantaohjelmistojen virheistä. Muutoin Toimittajan vastuu Palvelusopimuksen mukaisen Palvelun virheestä tai viivästyksestä aiheutuvasta välittömästä vahingosta määräytyy sen mukaan kuin Palvelusopimuksen liitteenä olevissa IT2000 YSE yleisissä sopimusehdoissa on määrätty. Toimittaja ei missään olosuhteissa vastaa Asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista tai epäsuorista vahingoista kuten menetetystä liikevaihdosta tai – voitosta tai kadonneista tiedoista ja niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

13.3 Vahingonkorvausta on vaadittava Toimittajalta kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai kuukauden kuluessa toimituksen tapahtumisesta.

14. TIETOTURVA JA VARMUUSKOPIOINTI

14.1 Toimittaja vastaa palvelusopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti

vaikutuspiirissään, yleisten tietoturvamenetelmien toteuttamisesta sekä palvelun käyttöön liittyvien käyttäjätunnisteiden, salasanojen sekä käyttöoikeuksien hallinnoinnista. Toimittaja vastaa erityisesti seuraavista, vaikutuspiirissään olevista tietoturvaan liittyvistä tehtävistä:

• laitteiden ja laitetilojen fyysisen tietoturva

• käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen suojaus

• tietoturvaan liittyvät käyttöjärjestelmäkorjaukset

• järjestelmien hallintaan oikeuttavat käyttöoikeudet

• yhteydet asiakkaan verkosta palveluun

Toimittaja toteuttaa Palvelun teknisen tietoturvan, kuten Palvelusopimuksessa kuvattu.

Varmuuskopiointi

14.2 Asiakas vastaa palveluun tai palvelun avulla tallentamiensa tietojensa, tiedostojensa ja dokumenttiensa varmuuskopioinnista ja niiden toimivuuden tarkastamisesta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Toimittaja ei vastaa tietojen, tiedostojen tai dokumenttien tuhoutumisen, katoamisen tai muuttumisen aiheuttamista vahingoista eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

14.3 Asiakkaan kanssa voidaan sopia sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai palvelukuvauksessa tai muutoin kirjallisesti asiakkaan käytössä olevien palvelimien, -järjestelmien, ohjelmistojen ja tallennettujen tietojen varmuuskopioinnista tietyin määräajoin sekä varmuuskopioiden säilyttämisestä ja palauttamisesta palveluhinnaston mukaan.

14.4 Ellei varmuuskopioinnista ole erikseen sovittu, ei Toimittaja voi taata mahdollisessa virhetilanteessa järjestelmän ja tiedostojen palauttamisesta virhetilannetta edeltävään tasoon.

15. INTEGRAATIOTOTEUTUKSET

Toimittaja ei vastaa kolmannen osapuolten ohjelmistojen välille toteutettujen tiedonsiirto-ohjelmien (integraatiototeutus) toimivuudesta siinä tapauksessa jos kyseisien kolmannen osapuolen ohjelmistoihin tai niiden rajapintoihin on tehty muutoksia alkuperäisen tiedonsiirto-ohjelman toteutuksen jälkeen.

16. VERKKOTUNNUKSIIN LIITTYVÄT OIKEUDET

16.1 Asiakkaan tulee perehtyä verkkotunnusrekisterien erillisiin sopimusehtoihin ja hyväksyä ne. Sopimusehdot ovat saatavilla kyseisten verkkotunnusrekisterien Internet-sivustoilla.

16.2 Toimittaja rekisteröi asiakkaan verkkotunnuksen kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalvelujen kautta toimien rekisteröinnissä asiakkaan maksun välittäjänä ja valtuutettuna.

16.3 Verkkotunnus rekisteröidään pelkästään asiakkaan antamien tietojen perusteella, joten asiakkaan tulee varmistua tietojen oikeellisuudesta. Asiakas vastaa siitä, että hänellä on käyttöoikeus rekisteröitävään verkkotunnukseen.

16.4 Mikäli rekisteröintiä haetaan verkkotunnuslain tai muiden säädösten vastaisesti, voi Viestintävirasto tai muu rekisteröintiviranomainen hylätä tai perua rekisteröinnin verkkotunnuslain tai muun säännöksen vastaisena, esim. seuraavin perustein:

a) tunnus on siirretty toiselle ilman tunnuksen haltijan tai suojatun nimen tai merkin haltijan suostumusta, ja tämä pyytää tunnuksen peruuttamista;

b) on painavia perusteita epäillä, että tunnus on suojattu nimi tai merkki, ja nimen tai merkin haltija pyytää tunnuksen peruuttamista;

c) on painavia perusteita epäillä, että tunnus on suojatun nimen tai merkin johdannaisnimi tai -merkki ja se on hankittu ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa, ja nimen tai merkin haltija pyytää tunnuksen peruuttamista.

16.5 Mikäli asiakas ei kahden viikon kuluessa pysty esittämään hyväksyttävää oikeutta rekisteröinnilleen, on mahdollista, että rekisteröinti jää toteutumatta tai se perutaan jälkikäteen. Näissä tapauksissa Toimittaja ei hyvitä asiakkaalle tämän suorittamia rekisteröinti- tai palvelumaksuja.

16.6 Mikäli Toimittaja ylläpitää asiakkaan verkkotunnuksia tai on rekisteröinyt asiakkaan verkkotunnuksen, on Toimittajalla myös oikeus uusia verkkotunnus asiakkaan lukuun ja periä siitä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta.

 

17. MUUT EHDOT

17.1 Toimittaja voi muuttaa näitä Yleisiä toimitusehtoja ja/tai Palveluita koskevia Erityisiä Sopimusehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan uusista sopimusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa Toimittajan internet asiakassivuilla ja muutoin asiakastiedottein.

17.2 Tiedottaminen tapahtuu siihen osoitteeseen, jonka asiakas on ilmoittanut sopimuksessa toimittajalle tai muutoin sovitulla tavalla. Tässä kohdassa mainitut ehdot voivat muuttua myös lain, asetuksen tai viranomaispäätöksen johdosta.

17.3 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyväksi muutoksen voimaantullessa, jos toimittaja ilmoittaa muuttavansa sopimusehtoja, kuitenkin aikaisintaan seuraavan laskutuskauden päättyessä.

17.4 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelusopimukseen  perustuvia oikeuksiaan tai Palvelusopimusta kolmannelle  osapuolelle ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

17.5 Toimittajalla on oikeus siirtää Palvelusopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirtämisestä Asiakkaalle.

17.6 Kaikki Palvelusopimukseen perustuvat Asiakkaan vaatimukset tulee vaatimusten vanhenemisen uhalla esittää Toimittajalle kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kun Asiakas sai tai tämän tuli saada tieto vaatimuksen perusteesta. Muilta osin sovelletaan liitteenä olevia IT2000 YSE yleisiä sopimusehtoja, jotka ovat olennainen osa Palvelusopimusta.

17.7 Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti Toimittajan sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun osoitteeseen, tai sähköpostiosoitteeseen.

18. ERIMIELISYYDET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksen soveltamista ja tulkintaa koskevat erimielisyydet tulee ensisijaisesti ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin. Sopimuksista aiheutuvat riidat, joista ei päästä yksimielisyyteen neuvottelemalla, ratkaistaan Rovaniemen käräjäoikeudessa noudattaen Suomen lakia.

19. PALVELUSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTÄMINEN

19.1 Palvelusopimus tulee voimaan osapuolten allekirjoitettua Palvelusopimuksen.

Toistaiseksi voimassaolevat sopimukset

19.2 Asiakas voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan palvelusopimuksen noudattaen kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa ellei palvelusopimuksessa toisin mainita. Irtisanominen astuu voimaan vain kun Asiakas toimittaa sen kirjallisesti Nettitaivas Oy:lle.

Etukäteen maksettuja maksuja ei palauteta Asiakkaan irtisanoessa Palvelusopimuksen.

Määräaikaiset sopimukset

19.3 Ellei muusta ole sovittu, määräajaksi tehty sopimus päättyy, mikäli sopimus irtisanotaan kirjallisesti viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen määräajan viimeistä päivää. Mikäli sopimusta ei ole irtisanottu viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen määräajan päättymistä, sopimus jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi voimassaolevana ja noudattaen edellä kohdassa ”toistaiseksi voimassa olevat sopimukset” mainittuja irtisanomisaikoja.

Etukäteen maksettuja maksuja ei palauteta Asiakkaan irtisanoessa Palvelusopimuksen.

19.4 Asiakkaan pyynnöstä ennenaikaiseen irtisanomiseen määräaikaisissa sopimuksissa on Asiakkaan toimitettava Toimittajalle kirjallinen irtisanomisilmoitus viimeistään 2 kuukautta ennen sopimuksen toivottua päättymisajankohtaa. Se tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun loppumaksu on suoritettu.

Loppumaksu, jolla varmistetaan Nettitaivas Oy:n kustannusten täyskuoletus, käsittää kaikkien niiden kuukausimaksujen summan, jotka olisi vielä maksettava sovitun määräaikaisen sopimuksen loppuun mennessä.

19.5 Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi joko kokonaan tai osittain,

a) jos asiakas rikkoo sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomusta kohtuullisessa ajassa Toimittajan ilmoituksesta;

b) asiakas ei ole maksanut erääntynyttä maksua 14 päivässä siitä, kun asiakasta on huomautettu tästä kirjallisesti;

c) asiakas on konkurssissa, selvitystilassa tai on muutoin maksukyvytön

d) lisenssinantaja tai Toimittajan päämies ei toimita palvelua tai lisenssiä taikka lopettaa palvelun tai lisenssin toimittamisen Toimittajalle tai asiakkaalle; tai

e) palvelun käyttö on ollut kokonaan keskeytettynä yli kahden (2) kuukauden ajan.

Toimittajan tekemä irtisanominen ei lakkauta asiakkaan velvollisuutta maksaa maksut sopimuskauden loppuun asti.

19.6 Sopimuksen päättyessä Toimittaja toimittaa, Asiakkaan kirjallisen tilauksen perusteella, sopimuksen kestoaikana palvelinlaitteisiin kertyneen Asiakkaan tietoaineiston tarkoituksenmukaiseksi katsomassaan teknisessä muodossa kohtuullisessa ajassa tilauksen vastaanottamisesta.

19.7 Asiakas huolehtii siitä, että kopioi tai tulostaa järjestelmästä siihen tallentamansa tiedon tarvitsemassaan laajuudessa ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimuskauden päätyttyä Toimittaja voi poistaa järjestelmästä asiakkaan siihen tallentaman tiedon eikä Toimittajalla ole sen jälkeen velvollisuutta palauttaa asiakkaan järjestelmään tallentamia tietoja.

20. LIITTEET

Palvelusopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina sopimuksen liitteet, jotka yhdessä Palvelusopimusasiakirjan kanssa muodostavat osapuolten välisen koko tätä asiaa koskevan sopimuksen. Mikäli Palvelusopimukseen kirjatun ehdon ja sen liitteiden sisällön välillä on ristiriita, sovelletaan seuraavaa etusijajärjestystä.

1. Palvelusopimus

2. Muut Palvelusopimusasiakirjan liitteet niiden numeroinnin

mukaisessa etusijajärjestyksessä

3. Nettitaivas digipalvelun yleiset toimitusehdot

4. IT2000 YSE yleiset sopimusehdot