Nettitaivaan mainostoimistopalveluiden yleiset toimitusehdot 1.1.2017 alkaen.

 

1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Nettitaivaan (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin Nettitaivas mainostoimistopalveluihin joista yleisimmät ovat: Brändi- ja digistrategiat, Digitaalinen markkinointi,  Digituotanto, Printtituotanto.
Nämä yleiset toimitusehdot eivät koske Nettitaivaan välittämiin 3.osapuolen palveluihin joiden välille Asiakas on erikseen tehnyt omat tilaussopimuksesta.

Teknisten toteutusten osalta sovelletaan "Nettitaivas digipalveluiden yleisiä toimitusehtoja"

Nämä ehdot otetaan viittauksella osaksi Palvelusopimusta.

2. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET
2.1 Asiakas vastaa siitä, että se antaa Toimittajalle riittävät, olennaiset ja oikeat tiedot Toimeksiannon suorittamista varten. Asiakas vastaa Toimittajalle antamistaan tiedoista ja ohjeista ja niiden riittävyydestä työn suorittamiseen.

3. TOIMEKSIANNON SUORITTAMINEN
3.1 Toimeksianto on suoritettava sovitusti sovitussa aikataulussa, huolellisesti sekä ammattitaitoista henkilökuntaa käyttäen.

3.2 Toimittaja voi käyttää Toimeksiannon suorittamisessa alihankkijoita. Tällöin Toimittaja vastaa alihankkijoiden työn laadusta kuin omastaan. Toimittaja ei vastaa alihankkijan virheistä toimitusten, kuljetusten tai heidän käyttämien kolmansien osapuolien suhteen.

3.3 Toimeksianto katsotaan suoritetuksi, kun se on Toimeksiantosopimuksen mukaan suoritettu loppuun tai Toimittaja ilmoittaa suorittaneensa sen loppuun tai kun Asiakas on toimeksiannon hyväksytysti vastaanottanut.

3.4 Toimeksiannoissa, joissa tehtävään työhön liittyy vedoksien hyväksyminen Asiakkaan toimesta, hintaan kuuluu kaksi vedoskierrosta. Jos vedoskierroksia tarvitaan useampi tai asiakas muuttaa toimeksiantoa kesken työn, laskutetaan ylimääräisistä töistä yleisen tai sovitun hinnaston mukaisesti.

3.5 Asiakkaan on ilmoitettava mahdollinen huomautuksensa Toimeksiannon suorittamisesta välittömästi syyn havaittuaan. Mahdollinen huomautus tulee tehdä kirjallisesti kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa Toimeksiannon loppuun suorittamisesta. Toimeksianto katsotaan lopullisesti hyväksytyksi, mikäli asiakas ei tee kirjallista huomautusta mainitun neljäntoista (14) päivän kuluessa.

4. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT
4.1 Sopijapuolet sopivat kirjallisesti Toimeksiannon suorittamisesta maksettavan korvauksen.

4.2 Laskutus tapahtuu asiakkaan hyväksymän toimeksiannon valmistuttua. Projektihintaisissa töissä laskutamme 40% projektia aloitettaessa ja 60% työn valmistuttua. Laskujen erittely on työ- ja toimeksiantokohtainen.

4.3 Alihankkijoiden veloitukset kuljetuskuluineen laskutetaan Toimittajan kautta jos Toimittaja ei ole erikseen ilmoittanut Alihankkijan laskuttavan Asiakasta suoraan.

4.4 Toimeksiannon hinnat eivät sisällä voimassaolevaa arvonlisäveroa, joka lisätään hintoihin laskutuksen yhteydessä.

4.5 Maksuehto on neljätoista (7) päivää laskun päivämäärästä. Viivästyskorko on 11%.

5.OIKEUDET AINEISTOIHIN
5.1 Asiakas saa omistusoikeuden kaikkeen toimeksiantoa varten valmistuvaan mainosaineistoon ja tallenteisiin maksettuaan niistä täyden suorituksen. Asiakkaan oikeudet koskevat valmiin työn lopullista aineistoa tarvittavassa esitysmuodossa, mutta ei koske työtiedostoja, keskeneräisiä töitä tai erilaisia kehitysvaiheen osia. Asiakas saa täyden tekijänoikeuden kaikkeen Toimittajan Asiakkaalle valmistamaan hyväksyttyyn ja maksettuun lopulliseen aineistoon. Asiakas sitoutuu kunnioittamaan tekijän moraalisia oikeuksia.

5.2 Toimittaja hankkii Asiakkaalle kaikki kolmansille kuuluvat, toimeksiantoon liittyvät tekijänoikeudet, luvat ja suostumukset erikseen sovittavin poikkeuksin. Toimittaja ilmoittaa asiakkaalle mahdollisista kolmansien asettamista käyttöoikeuden rajoituksista.

6.OIKEUDET REFERENSSEIHIN
6.1 Toimittaja ja Toimittajan kyseisen työn toteuttaja-alihankkija saa signeerata Asiakkaan mainontaa ja käyttää asiakkaan julkiseen jakeluun tarkoitettua materiaalia omiin tarkoituksiinsa Toimittajan tai alihankkijan kaupallisissa referenssitarkoituksissa. Mikäli Asiakas ei halua tiettyä materiaaliaan käytettävän referenssinä, tulee siitä ilmoittaa erikseen.

7.MAINOSMATERIAALIN SÄILYTTÄMINEN
7.1 Mainostoimisto hoitaa huolellisesti hallussaan olevaa Asiakkaan omaisuutta sekä huolehtii alkuperäiskappaleiden ja jäljentämisaineiston säilyttämisestä sopimuskauden ajan.

8. SALASSAPITO
8.1 Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina Sopimuksen tai Toimeksiannon suorittamisen yhteydessä saamansa tiedot toistensa yrityssalaisuuksista. Luottamuksellisia ovat sellaisiksi merkityt tiedot sekä tiedot, jotka Sopijapuolen olisi tullut asiayhteydestä ymmärtää luottamuksellisiksi.

8.2 Sopijapuolilla on oikeus hyödyntää Sopimuksen tai Toimeksiannon suorittamisen yhteydessä hankkimaansa tai saamaansa ammattitaitoa ja kokemusta.

8.3 Tähän Ehtojen kohtaan 8 liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan Sopimuksen tai Toimeksiannon päättymisen jälkeenkin.

9. VASTUUT
9.1 Sopijapuolet noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää kauppatapaa sekä mainontaa koskevia, Suomessa hyväksyttyjä Kansainvälisen kauppakamarin sääntöjä.

9.2 Asiakas vastaa toimistolle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Toimittaja vastaa siitä, että sen suunnittelema mainonta on lainsäädännön ja hyvien tapojen mukaista.

10. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET
10.1 Sopijapuoli vastaa toiselle Sopijapuolelle Sopimusta tai Ehtoja rikkomalla aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa toiselle Sopijapuolelle aiheuttamastaan välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisiksi vahingoiksi luetaan myös tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisesta aiheutuneet kustannukset.

10.2 Toimittaja vastaa välillisistä vahingoista kuitenkin silloin, jos vahinko on aiheutettu törkeän huolimattomasti tai tahallaan.

10.3 Kaikkien vahinkojen osalta Sopijapuolten vastuu Toimeksiantoon perustuvasta vahingosta on enintään Toimittajalle kyseisen Toimeksiannon perusteella suoritettujen palkkioiden yhteismäärä.

10.4 Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia tämä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää.

11. YLIVOIMAINEN ESTE

Jos sopimusehdon noudattamisen estää tai viivästyttää ylivoimainen este, osapuoli vapautuu sopimusehdon noudattamisesta esteen keston ajaksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiötä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole sopimusta tehdessään voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava toiselle osapuolelle viipymättä.

12. HINNAT

12.1 Asiakas maksaa Toimittajalle palvelusta ja sen käytöstä sopimuksessa sovitut tai tilausvahvistuksessa määritellyt maksut tai kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut. Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron ja muut mahdolliset julkisoikeudelliset maksut.

12.2 Toimittaja varaa oikeuden muuttaa palvelujen hintoja. Uudet hinnat astuvat voimaan asiakkaan seuraavassa laskutusjaksossa. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa palvelu päättymään ennen uuden hinnoittelun voimaanastumista.

12.3 Mikäli Toimittajan toimittamaan palveluun sisältyy kolmannen osapuolen Toimittajan alihankkijana tai yhteistyökumppanina tuottamia palveluja, kuten lisensoituja palveluja, ja kyseinen kolmas osapuoli muuttaa hinnoitteluaan, on Toimittajalla oikeus muuttaa hintaa vastaavasti.

12.4 Jos palveluun liittyvissä veroissa tai muissa viranomaisen määräämissä julkisissa maksuissa tapahtuu muutoksia, Toimittajalla on oikeus muuttaa hintoja vastaavasti.

12.5 Toimittajalla on oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan palvelun hintaa ilmoittamalla muutoksesta kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

12.6 Toimittajan suorittaessa Asiakkaan tilauksesta jonkin toimenpiteen ylityönä tai muita erityisjärjestelyjä käyttäen, Toimittaja veloittaa tästä aiheutuneet lisäkustannukset erikseen.

12.7 Toimittaja veloittaa Asiakkaan tilaamat, laskutusjaksoissa laskutettaviin palveluihin kuulumattomat muutokset ja lisätyöt sovittujen veloitusperusteiden tai hinnastonsa mukaisesti erikseen.

12.8 Toimittajalla on oikeus veloittaa lisäkustannukset, jotka johtuvat Asiakkaan toimittamasta väärästä, viruksia sisältävästä tai muutoin tietoteknisesti korruptoituneesta aineistosta tai muusta Asiakkaasta johtuvasta syystä.

13. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

13.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

13.2 Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Sopijapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluin ei päästä Sopijapuolia tyydyttävään ratkaisuun kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Sopijapuolen toiselle Sopijapuolelle antamasta kirjallisesta ilmoituksesta neuvottelujen aloittamisesta, ratkaistaan asia välimiesmenettelyssä yhden (1) välimiehen toimesta Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiehen nimittää Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesmenettelyn paikka on Rovaniemi ja menettelyn kieli on suomen kieli.

14. MUUT EHDOT

14.1 Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta osaksikaan ilman toisen Sopijapuolen kirjallista suostumusta.

14.2 Toimittajalla  on oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

14.3 Kaikki Sopimuksen ja Ehtojen muutokset tai lisäykset on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä.

15. LIITTEET

Palvelusopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina sopimuksen liitteet, jotka yhdessä Palvelusopimusasiakirjan kanssa muodostavat osapuolten välisen koko tätä asiaa koskevan sopimuksen. Mikäli Palvelusopimukseen kirjatun ehdon ja sen liitteiden sisällön välillä on ristiriita, sovelletaan seuraavaa etusijajärjestystä.

1. Palvelusopimus

2. Muut Palvelusopimusasiakirjan liitteet niiden numeroinnin

mukaisessa etusijajärjestyksessä

3. Nettitaivas mainostoimistopalveluiden yleiset toimitusehdot

4. IT2000 YSE yleiset sopimusehdot